© Bulls

Hvordan dine daglige vaner påvirker sexlivet ditt

Skrevet av: Vidensråd for forebyggelse

Publisert:
Sist oppdatert:

At kosthold, mosjon, røyking og alkoholvaner påvirker sexlivet ditt er det lite tvil om.

Det finnes ikke mye vitenskapelig empiri som belyser den positive sammenhengen mellom god helse og seksuell trivsel. Grunnen er at de aller fleste studiene har fokus på det motsatte, nemlig de seksuelle konsekvensene av dårlig helse og en uhensiktsmessig livsstil.
 
Forfatterne bak den danske rapporten «Seksualitet og Sundhed» har imidlertid ved sin gjennomgang av forskningslitteraturen også funnet eksempler på hva de kaller «mulige positive sammenhenger» mellom sunn livsstil og en velfungerende seksualitet.
 

  1. Mosjonsidrett eller tungt fritidsarbeid gir færre seksuelle dysfunksjoner.
     
  2. Et regelmessig, moderat alkoholforbruk er forbundet med en redusert forekomst av ereksjonsproblemer.
     
  3. Å være ikke-røyker er positivt forbundet med god ereksjonsfunksjon.

 
Cupido gjengir her utdrag fra rapportens forklaring på hvordan helse og livsstil kan påvirke seksuallivet vårt, både i positiv og negativ retning:
 
”Det er veldokumentert at det å leve etter de offisielle rådene for de såkalte KRAM-faktorene (Kost, Røyking, Alkohol og Mosjon) er forbundet med økt livslengde uten sykdom. En KRAM-vennlig livsstil forebygger blant annet hjerte-karsykdommer og type 2-diabetes. Da nettopp disse to sykdommene ofte medfører seksuell dysfunksjon, betyr det samtidig at en sunn livsstil vil være assosiert med en redusert risiko for seksuelle problemer. 
 
Menns seksuelle problemer har generelt vært langt bedre undersøkt enn kvinners, og det finnes kun solid evidens for en sammenheng mellom livsstilsfaktorer og ereksjonsproblemer.
 
Fysisk aktivitet
Så vel observasjons- som intervensjonsstudier tyder på at fysisk aktivitet både forebygger ereksjonsproblemer og er effektiv i behandlingen av eksisterende ereksjonsproblemer.
 
En amerikansk undersøkelse, som gjennom 9 år fulgte 1156 menn i alderen 40 til 70 år, fant at menn som var fysisk aktive ved undersøkelsens begynnelse, hadde halvert risiko for å utvikle ereksjonsproblemer, sammenlignet med de som var fysisk inaktive. Undersøkelsen tyder dessuten på at det er snakk om en sammenheng mellom mengde og respons: Jo mer fysisk aktiv man er, jo mindre risiko har man for å utvikle ereksjonsproblemer.
 
I en dansk undersøkelse hadde menn som regelmessig drev med lett trening signifikant færre problemer med for tidlig sædavgang og samleiesmerter enn menn som var fysisk inaktive. Danske kvinner som drev med mosjonsidrett eller utførte tungt fritidsarbeid minst fire timer per uke, opplevde færre seksuelle dysfunksjoner enn kvinner som var mindre fysisk aktive.
 
Men det var signifikant flere kvinner med skjedekrampe blant dem som drev hard trening og konkurranseidrett flere ganger i uken – kanskje som uttrykk for særlige personlighetstrekk, snarere enn som resultat av selve treningsbelastningen. Trening ser generelt ut til å være av det gode for sexlivet, selv om hard konkurranseidrett flere ganger per uke i enkelte tilfeller kan være forbundet med seksuelle problemer. 
Menns seksuelle problemer har vært langt bedre undersøkt enn kvinners. Derfor finnes det solid evidens for en sammenheng mellom mannens, og ikke kvinnens, livsstilsfaktorer og seksuelle problemer.
© Bulls 00038fxc  (illustrasjonsfoto)


Alkohol
Når det kommer til alkohol, blir bildet mer komplisert. Det ser ut til at et regelmessig, moderat alkoholforbruk er forbundet med en redusert forekomst av ereksjonsproblemer.  I en metaanalyse basert på 11 undersøkelser ble det gjennomført to analyser. I den første fant man at menn med et regelmessig alkoholforbruk hadde lavere forekomst av ereksjonsproblemer sammenlignet med en gruppe som sto for totalavhold.
 
Deretter foretok man, med null alkoholforbruk som referanse, en analyse av følgende tre kategorier: Intet forbruk, 0-7 alkoholenheter per uke og 8 eller flere alkoholenheter per uke. Gruppen som inntok 0-7 alkoholenheter per uke hadde nedsatt risiko for ereksjonsproblemer, men funnet var ikke statistisk signifikant. Gruppen som drakk mer enn åtte alkoholenheter per uke hadde derimot signifikant nedsatt risiko for ereksjonsproblemer. Det skal dog nevnes at seksuell dysfunksjon er hyppig forekommende blant personer med alkoholavhengighet.
 
Forekomsten av orgasmeproblemer og for tidlig sædavgang har således vist seg å være mer enn fordoblet blant danske menn som drikker mer enn 21 alkoholenheter per uke, sammenlignet med menn som drikker 1-7 alkoholenheter.
 
Sammenhengen mellom alkoholforbruk og seksuell dysfunksjon ser ut til å følge den samme J-formede kurven som for hjerte- og karsykdommer, der et lett til moderat alkoholforbruk beskytter mot hjertedød, mens et stort forbruk øker risikoen for død. Håndfaste konklusjoner om sammenhengen mellom alkoholinntak og ereksjonsevne kan på det nåværende tidspunktet ikke trekkes.
 
Røyk
Å være ikke-røyker er positivt forbundet med god ereksjonsfunksjon. I den danske undersøkelsen var ereksjonsproblemer kun halvparten så hyppig forekommende blant ikke-røykere som hos både røykere og tidligere røykere.

Kun få studier har vurdert effekten av røykeslutt på ereksjonsevnen. En kinesisk undersøkelse av 719 menn med ereksjonsproblemer viste imidlertid at seks måneders røykestopp hadde positiv effekt på ereksjonsevnen. En amerikansk undersøkelse fulgte 65 menn i forbindelse med et åtte ukers røykesluttkurs. 20 menn hadde suksess med røykeslutten, mens 45 begynte å røyke igjen. Både fysiologiske undersøkelser og selvrapporterende data viste forbedringer i ereksjonsevnen i den gruppen som hadde klart å stumpe røyken.
 
Trening og vekttap som sexologisk behandling
Trening og vekttap kan i noen tilfeller utgjøre et virksomt «legemiddel» mot ereksjonsproblemer. I en studie ble 110 overvektige menn med ereksjonsproblemer, i aldersgruppen 35-55 år, delt inn i en kontrollgruppe og en intervensjonsgruppe ved hjelp av loddtrekning. Sistnevnte fikk grundig instruksjon i vekttap og fysisk aktivitet. Etter to år hadde mennene i intervensjonsgruppen i gjennomsnitt gått ned 15 kilo og økt sin ukentlige fysiske aktivitet fra 48-195 minutter. Dessuten var deres ereksjonsproblemer signifikant redusert, uten at den tilsvarende endringen ble funnet i kontrollgruppen…”
 
”Fysisk aktivitet viser seg dessuten å være virksomt i kombinasjon med ereksjonsfremmende legemidler…” ”En nyere undersøkelse fulgte 60 menn med ereksjonsproblemer i alderen 40-60 år. Ved loddtrekning ble de delt inn i to grupper: Gruppe A ble kun behandlet med medisin, mens gruppe B både fikk medisin og fysisk aktivitet i form av jogging eller andre aktivitet som økte pulsen.
 
Forsøkspersonene skulle være aktive minst tre ganger, og i alt tre timer ukentlig. Personene i gruppe A trente ca. 45 minutter ukentlig, mens gruppe B trente ca. 3 ½ time. Etter tre måneders observasjon hadde 39 prosent av deltagerne i gruppe A oppnådd normal ereksjonsevne, mens andelen i gruppe B var 78 prosent. I gruppen som ble behandlet med både medisin og fysisk aktivitet, var det i forhold til kontrollgruppen signifikant flere som uttrykte at de hadde fått økt selvtillit, sexlyst og glede over sexlivet.
 
Forebygger insulinresistens og åreforkalkning
Daglig fysisk aktivitet kan betraktes som en positiv faktor for et aktivt sexliv. Regelmessig mosjon forebygger både insulinresistens og åreforkalkning, og dermed to av de patofysiologiske tilstandene som oftest forårsaker ereksjonsproblemer. Selv få ukers regelmessig fysisk aktivitet forbedrer blodkarenes evne til å utvide seg, og dermed bedres blodets strømning gjennom blodkarene (inkludert de som går til kjønnsorganene). Både fysisk aktivitet og røykestopp øker blodkarenes evne til å utvide seg ved å stimulere produksjonen av nitrogenoksid (NO) – samme substans som stimuleres i penisblodkarenes glatte muskelceller ved behandling med ereksjonsfremmende legemidler.
 
Det er således plausible fysiologiske forklaringer på at en KRAM-vennlig livsstil kan ha positiv innflytelse på i hvert fall ereksjonsevnen. Men en sunn livsstil bidrar også på generell basis til velvære, godt kroppsbilde, selvtillit, mental sunnhet og livskvalitet, og kan derfor gjennom andre mekanismer enn de rent biomedisinske påvirke menns og kvinners seksualitet i gunstig retning. Men også her er det behov for ytterligere forskning.” 
 
«Seksualitet og Sundhed» – Rapport fra «Vidensråd for forebyggelse» (København 2012), utarbeidet av professorene Christian Graugaard, Bente Klarlund Pedersen og Morten Frisch. «Vidensråd for forebyggelse» er «et uavhengig råd som arbeider med forebyggelse av sykdom og fremme av befolkningens sunnhet i bred forstand». Rådet er etablert i samarbeid med danske «TrygFonden» og den danske legeforeningen.
 
Utdragene fra rapporten er oversatt fra dansk og gjengitt her uten tilhørende vitenskapelige referanser. Mellomtitler og ekstra avsnitt er satt av Cupido. Rapporten kan i sin helhet lastes ned fra http://www.vidensraad.dk/sites/default/files/rapporten_seksualitet_og_sundhed.pdf

 

Relaterte artikler